درس خارج اصول فقه مسائل مستحدثه 99 – 1400

صوت و متن درس خارج اصول فقه مسائل مستحدثه سال تحصیلی 99 – 1400

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 1 99/06/16  تبیین سیر مباحث و مسائل سال تحصیلی 99-00
جلسه 2 99/06/17 مبادی تصدیقیه مباحث الفاظ مورد نیاز فقه مسائل مستحدثه
جلسه 3 99/06/18 مبادی تصدیقیه مباحث الفاظ مورد نیاز فقه مسائل مستحدثه
جلسه 4 99.06.22 موانع: عدم ثبوت بر عناوین جدید (دو بیان)
جلسه 5 99.06.24 موانع: فقدان ظهور عمومات و مطلقات نسبت به مسائل مستحدثه
جلسه 6 99.06.25 موانع: فقدان قصد متکلم نسبت به مصادیق آینده به جهت عدم آگاهی یا علم
جلسه 7 99.06.31 موانع: – عدم حجیت تمسک به اطلاقات و عمومات در شک در اجزا و شروط مستحدثه عبادات
– در مقام بیان نبودن شارع در عمومات و اطلاقات قرآنی
جلسه 8 99.07.05 موانع: فقدان مقام بیان یا اجمال در عمومات و اطلاقات کتاب و سنت
جلسه 9 99.07.06 موانع: فقدان مقام بیان یا اجمال در عمومات و اطلاقات کتاب و سنت
جلسه 10 99.07.07 موانع: وجود قدر متیقن در مقام تخاطبکه مانع از شمول مطلقات نسبت به مصادیق مستحدثه می شود
جلسه 11 99.07.08 موانع: وجود قرینه بر عدم شمول عمومات و اطلاقات نسبت به مصادیق جدید
جلسه 12 99.07.12 موانع: وجود قرینه بر عدم شمول عمومات و اطلاقات نسبت به مصادیق جدید
جلسه 13 99.07.13 موانع: – وجود قرینه بر عدم شمول عمومات و اطلاقات نسبت به مصادیق جدید
– عدم امکان تقیید و اطلاق در مورد مطلقات نسبت به مصادیق جدید
جلسه 14 99.07.14 موانع: انصراف مطلقات از مصادیق جدید در اثر کثرت استعمال در مصادیق قدیم
جلسه 15 99.07.28 موانع: انصراف مطلقات از مصادیق جدید در اثر کثرت استعمال در مصادیق قدیم
جلسه 16 99.07.29 موانع: عدم جریان اصل عدم قرینه در مورد مصادیق جدید به جهت احتمال وجود قرائن ارتکازی
جلسه 17 99.08.05 موانع: – جاری نبودن اصل عدم تخصیص و عدم تقیید در مورد مصادیق جدید
–  محدودیت زبان به تمدن خاص
جلسه 18 99.08.06 روش بهره گیری از عمومات در مسائل مستحدثه: مبانی بحث
جلسه 19 99.08.10 روش بهره گیری:  ضرورت بحث / مراحل تمسک به مطلاقات در فرآیند اجتهاد / تبیین و تنقیح محل بحث
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
جلسه 26
جلسه 27
جلسه 28
جلسه 29
جلسه 30
جلسه 31
جلسه 32
جلسه 33
جلسه 34
جلسه 35
جلسه 36
جلسه 37
جلسه 38
جلسه 39
جلسه 40
جلسه 41
جلسه 42
جلسه 43
جلسه 44
جلسه 45
جلسه 46
جلسه 47
جلسه 48
جلسه 49
جلسه 50
جلسه
جلسه
جلسه

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.