درس خارج اصول فقه مسائل مستحدثه 99 – 1400

صوت و متن درس خارج اصول فقه مسائل مستحدثه سال تحصیلی 99 – 1400

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 1 99/06/16  تبیین سیر مباحث و مسائل سال تحصیلی 99-00
جلسه 2 99/06/17 مبادی تصدیقیه مباحث الفاظ مورد نیاز فقه مسائل مستحدثه
جلسه 3 99/06/18 مبادی تصدیقیه مباحث الفاظ مورد نیاز فقه مسائل مستحدثه
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12  
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
جلسه 19
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
جلسه 26
جلسه 27
جلسه 28
جلسه 29
جلسه 30
جلسه 31
جلسه 32
جلسه 33
جلسه 34
جلسه 35
جلسه 36
جلسه 37
جلسه 38
جلسه 39
جلسه 40
جلسه 41
جلسه 42
جلسه 43
جلسه 44
جلسه 45
جلسه 46
جلسه 47
جلسه 48
جلسه 49
جلسه 50
جلسه
جلسه
جلسه

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.