درس خارج فقه بازی های رایانه ای 98 – 99

فایل های صوتی و متنی درس خارج فقه بازی های رایانه ای سال تحصیلی 98 – 99

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 1 98/06/30  بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 2  98/06/31 بازی های رایانه ای قماری و قیود دخیل در قمار
جلسه 3 98/07/01  حکم بازی با ابزار قمار به صورت قماری یا بدون برد و باخت
جلسه 4 98/07/02  ادله جواز یا عدم جواز بازی با الات قمار بدون رهن
جلسه 5  98/07/06 ادله حرمت بازی با آلات قمار بدون برد و باخت
جلسه 6  98/07/08 ادله حرمت بازی با آلات قمار بدون برد و باخت و نقد آنها
جلسه 7 98/07/09   ادله حرمت تکلیفی و وضعی بازی با برد و باخت
جلسه 8  98/07/10 ادله حرمت بازی با ابزار غیرقماری با شرط برد و باخت
جلسه 9  98/07/13 ادله حرمت بازی با ابزار غیرقماری به صورت برد و باخت
جلسه 10  98/07/15 ادله حرمت بازی با ابزار غیرقماری به صورت برد و باخت
جلسه 11 98/07/16  ادله حرمت بازی با ابزار غیرقماری به صورت برد و باخت
جلسه 12 98/08/11  جواز یا عدم جواز بازی با ابزار غیر قماری بدون برد و باخت(مسابقه)  
جلسه 13  98/08/12 جواز یا عدم جواز بازی با ابزار غیر قماری بدون برد و باخت(مسابقه)
جلسه 14  98/08/13 جواز یا عدم جواز بازی با ابزار غیر قماری بدون برد و باخت(مسابقه)
جلسه 15 98/08/14 جواز یا عدم جواز بازی با ابزار غیر قماری بدون برد و باخت(مسابقه)
جلسه 16 98/08/18
جلسه 17 98/0819
جلسه 18 98/08/20
جلسه 19 98/08/21
جلسه 20 98/08/25
جلسه 21 98/08/26
جلسه 22 98/08/27
جلسه 23 98/08/28
جلسه 24 98/09/02
جلسه 25 98/09/03
جلسه 26 98/09/04
جلسه 27 98/09/05
جلسه 28 98/09/06
جلسه 29 98/09/09
جلسه 30 98/09/10
جلسه 31 98/09/11
جلسه 32 98/09/12
جلسه 33 98/09/17
جلسه 34 98/09/18
جلسه 35 98/09/17  
جلسه 36 98/09/23
جلسه 37 98/09/25
جلسه 38 98/09/26
جلسه 39 98/09/30
جلسه 40 98/10/01
جلسه 41 98/10/02
جلسه 42 98/10/03
جلسه 43 98/10/07  
جلسه 44 98/10/08
جلسه 45 98/10/09
جلسه 46 98/10/10
جلسه 47 98/10/15
جلسه 48 98/10/16
جلسه 49 98/10/23
جلسه 50 98/10/24
جلسه 51 98/10/29
جلسه 52 98/10/30
جلسه 53 98/11/01
جلسه 54 98/11/02
جلسه 55 98/11/11
جلسه 56 98/11/12
جلسه 57 98/11/13
جلسه 58 98/11/14
جلسه 59 98/11/15
جلسه 60 98/11/19  
جلسه 61 98/11/20
جلسه 62 98/11/21
جلسه 63 98/11/27
جلسه 64 98/11/28
جلسه 65 98/11/29
جلسه 66 99/03/11
جلسه 67 99/03/13
جلسه 68 99/03/17
جلسه 69 99/03/18
جلسه 70 99/03/19

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.