درس خارج فقه بازی های رایانه ای 97 – 98

فایل های صوتی و متنی درس خارج فقه بازی های رایانه ای

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 67  
جلسه 66  
جلسه 65  
جلسه 64  
جلسه 63  
جلسه 62  
جلسه 61  
جلسه 60  
جلسه 59  
جلسه 58  
جلسه 57  
جلسه 56  
جلسه 55  
جلسه 54  
جلسه 53 97/12/20
جلسه 52 97/12/14
جلسه 51 97/12/12
جلسه 50 97/12/11
جلسه 49 97/12/06
جلسه 48 97/12/04
جلسه 47 97/11/30 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 46 97/11/29 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 45 97/11/28 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 44 97/11/27 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 43 97/10/25 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 42 97/10/24 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 41 97/10/23 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 40 97/10/22 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 39 97/10/17 تعاملات مالی بازی های رایانه ای – تقسیمات تعاملات مالی
جلسه 38 97/10/16
 • تعاملات مالی
 • اقسام تعاملات مالی
 • مباحث مربوط به تعاملات مالی
 • آثار تعاملات مالی
 • ابعاد تعاملات مالی
 • عناصر تعاملات مالی
جلسه 37 97/10/15
جلسه 36 97/10/11 تعریف تعامل – وجه افتراق تعامل از قاعده مندی – تعریف قاعده مندی
جلسه 35 97/10/10
 • تبیین تعریف مفهومی انتزاعی
 • تعریف تعامل
 • انواع تعامل: تعامل با بازی رایانه ای تعامل با محیط (بیرونی یا مجازی مثل اینترنتی) تعامل با شخص دیگر تعامل با تولید کننده تعامل با بسترهای شبکه های اجتماعی
 • اقسام تعامل به اعتبار فعل و انفعال بازیکن
 • تقسیم بر اساس کارکرد تعامل ( 1. تعاملات تنظیمی 2. تعاملات تکمیلی 3. تعاملات ترجیحی در روند)
 • تقسیم به اعتبار اختیاری بودن
 • تقسیم به اعتبار کنترل پذیری
جلسه 34 97/10/09
 • جایگاه تعامل در بازی رایانه ای
 • تعریف تعامل در بازی های رایانه ای
 • عناصر اصلی تعامل
 • عناصر فرعی تعامل
جلسه 33 97/10/08
 • بیان قیود رکنی در بازی های رایانه ای
 • نرم افزار رایانه ای بودن
 • سرگرمی بودن
 • تعاملی بودن
جلسه 32 97/10/04
جلسه 31 97/10/03
جلسه 30 97/10/02
جلسه 29 تاریخ
جلسه 28 تاریخ
جلسه 27 تاریخ
جلسه 26 تاریخ
جلسه 25 تاریخ
جلسه 24 تاریخ
جلسه 23 تاریخ
جلسه 22 تاریخ
جلسه 21 تاریخ
جلسه 20 تاریخ
جلسه 19 تاریخ
جلسه 18 تاریخ
جلسه 17 تاریخ
جلسه 16 تاریخ
جلسه 15 تاریخ
جلسه 14 تاریخ
جلسه 13 تاریخ
جلسه 12 تاریخ
جلسه 11 تاریخ
جلسه 10 تاریخ
جلسه 9 تاریخ
جلسه 8 تاریخ
جلسه 7 تاریخ
جلسه 6 تاریخ
جلسه 5 تاریخ
جلسه 4 تاریخ
جلسه 3 تاریخ
جلسه 2 تاریخ
جلسه 1 97/07/07 تبیین ساختار مباحث درس خارج فقه بازی های رایانه ای
جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 67  
جلسه 66  
جلسه 65  
جلسه 64  
جلسه 63  
جلسه 62  
جلسه 61  
جلسه 60  
جلسه 59  
جلسه 58  
جلسه 57  
جلسه 56  
جلسه 55  
جلسه 54  
جلسه 53 97/12/20
جلسه 52 97/12/14
جلسه 51 97/12/12
جلسه 50 97/12/11
جلسه 49 97/12/06
جلسه 48 97/12/04
جلسه 47 97/11/30 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 46 97/11/29 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 45 97/11/28 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 44 97/11/27 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 43 97/10/25 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 42 97/10/24 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 41 97/10/23 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 40 97/10/22 بررسی صور تعاملات مالی درون بازی های رایانه ای / بررسی صور پرداخت پول توسط بازیکن در صورت باختن در بازی
جلسه 39 97/10/17 تعاملات مالی بازی های رایانه ای – تقسیمات تعاملات مالی
جلسه 38 97/10/16
 • تعاملات مالی
 • اقسام تعاملات مالی
 • مباحث مربوط به تعاملات مالی
 • آثار تعاملات مالی
 • ابعاد تعاملات مالی
 • عناصر تعاملات مالی
جلسه 37 97/10/15
جلسه 36 97/10/11 تعریف تعامل – وجه افتراق تعامل از قاعده مندی – تعریف قاعده مندی
جلسه 35 97/10/10
 • تبیین تعریف مفهومی انتزاعی
 • تعریف تعامل
 • انواع تعامل: تعامل با بازی رایانه ای تعامل با محیط (بیرونی یا مجازی مثل اینترنتی) تعامل با شخص دیگر تعامل با تولید کننده تعامل با بسترهای شبکه های اجتماعی
 • اقسام تعامل به اعتبار فعل و انفعال بازیکن
 • تقسیم بر اساس کارکرد تعامل ( 1. تعاملات تنظیمی 2. تعاملات تکمیلی 3. تعاملات ترجیحی در روند)
 • تقسیم به اعتبار اختیاری بودن
 • تقسیم به اعتبار کنترل پذیری
جلسه 34 97/10/09
 • جایگاه تعامل در بازی رایانه ای
 • تعریف تعامل در بازی های رایانه ای
 • عناصر اصلی تعامل
 • عناصر فرعی تعامل
جلسه 33 97/10/08
 • بیان قیود رکنی در بازی های رایانه ای
 • نرم افزار رایانه ای بودن
 • سرگرمی بودن
 • تعاملی بودن
جلسه 32 97/10/04
جلسه 31 97/10/03
جلسه 30 97/10/02
جلسه 29 تاریخ
جلسه 28 تاریخ
جلسه 27 تاریخ
جلسه 26 تاریخ
جلسه 25 تاریخ
جلسه 24 تاریخ
جلسه 23 تاریخ
جلسه 22 تاریخ
جلسه 21 تاریخ
جلسه 20 تاریخ
جلسه 19 تاریخ
جلسه 18 تاریخ
جلسه 17 تاریخ
جلسه 16 تاریخ
جلسه 15 تاریخ
جلسه 14 تاریخ
جلسه 13 تاریخ
جلسه 12 تاریخ
جلسه 11 تاریخ
جلسه 10 تاریخ
جلسه 9 تاریخ
جلسه 8 تاریخ
جلسه 7 تاریخ
جلسه 6 تاریخ
جلسه 5 تاریخ
جلسه 4 تاریخ
جلسه 3 تاریخ
جلسه 2 تاریخ
جلسه 1 97/07/07 تبیین ساختار مباحث درس خارج فقه بازی های رایانه ای

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.