درس فقه تربیتی بازی های رایانه ای سال تحصیلی 98 – 99

آخرین فایل های صوتی و متنی درس فقه تربیتی بازی های رایانه ای
سال تحصیلی 98 – 99

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
صوت
جلسه 1 98/07/13
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7  
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
97/07/07

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.